Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland heeft ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen. Wij werken met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen.

Wij streven er altijd naar dat jeugdbescherming vrijwillig blijft en motiveren het gezin aldoor aan onze hulp mee te werken. Enerzijds door aan te sluiten bij en uit te gaan van de eigen kracht van het gezin en netwerk daar omheen, anderzijds door duidelijke kaders te stellen en op te treden wanneer nodig. Als het met vrijwillige hulp onvoldoende lukt de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen, kan de kinderrechter onze hulp verplicht stellen.

Onze jeugdbeschermers kennen de juridische kaders van de verplichte hulp en zijn allen breed opgeleid en geregistreerd. Binnen het eigen team worden zij ondersteund door een gedragsdeskundige. Maar ook buiten onze organisatie hebben wij een nauwe samenwerking met diverse andere specialisten op het gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld in ons vaste samenwerkingsverband met de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Groep, het Leger des Heils, de SGJ (Christelijke jeugdzorg), Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) en de Eigen Kracht Centrale. Passende hulp kan daardoor snel en effectief in het gezin worden ingezet.

Jeugdbescherming Gelderland is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdbescherming Gelderland zet zich in voor kinderen in de knel en hun gezin, met als doel dat elk kind blijvend veilig is. Iedereen die bij ons werkt, draagt bij aan dit doel. Of je nu als jeugdzorgwerker rechtstreeks werkt met kinderen en hun ouders, of in een ondersteunende functie in bijvoorbeeld de staf.